Ajankohtaista

 

KUULUMISIA MATE-PRO -AKSELILTA

Vuosi vaihtui ja eletään jo heleää helmikuuta; laskiaista odotellaan! Myös uudenlainen järjes-töelo on alkanut vilkkaana niin MATEssa kuin PROssakin.

MATEn uudet luottamusmiehet on valittu uudelle nelivuotiskaudelle 1.2.2019 lukien ja moni heistä on jo varmaan esittäytynytkin omalla toiminta-alueellaan. Vaikkakin alueita on seitse-män (7), niin silti luottamusmiehemme ovat valtakunnallisesti toimivia henkilöstöedustajia. Tästäkin lisää jäljempänä mainituissa jäseninfoissa! Aika moni luottamusmies on myös mu-kana toteuttamassa YT-sopimuksen mukaista yhteistoimintaa jossakin toiminta- tai tuotan-toyksikön tulosyksikön johtotiimissä ja hän on näin ollen hyvä linkki henkilöstön tuntojen ja ke-hitysehdotusten välittäjänä eteenpäin. Vähän aiemmin pidettiin koko Maanmittauslaitosta kos-keneet työsuojeluvaalit, joissa valittiin myös tärkeitä toimijoita toteuttamaan työsuojelua vii-dellä (5) alueella.

Kannustan meitä kaikkia MATEn nykyisten jäsenyhdistysten jäseniä olemaan yhteydessä henkilöstöedustajiimme niin iloissa kuin murheissakin. Tällä tavalla toivottavasti saadaan murhe selätettyä ja ilo jaettua!

Yhteystiedot löytyvät intrasta ja luottamusmiesten osalta MATEn nettisivuiltakin. Kyseisiä net-tisivuja uudistetaan tämän kevään aikana, mutta jo nyt siellä on perustietoja, joista voi olla apua omien jäsenyhdistysten nettisivujen ohella.

Ja aina oman jäsenyhdistyksen toimija voi auttaa asian hoitamisessa eteenpäin.

Ammattiliitto PRO tarjoaa nyt monenlaisia uusiakin mahdollisuuksia jäsenetuvalikoimaan ja oman ammattitaidon kehittämiseen sekä työssä jaksamisen tukemiseen. Nyt jos koskaan kan-nattaa kirjautua PROsta (saapunut jäsenkirje!) ohjeistetulla tavalla PROn virtuaalisille alus-toille ja päivittää esim. oma profiilinsa sinne. Kattavat jäsenedut ja koulutukset ovat tutustumi-sen ja monin tavoin myös rahan arvoisia. PROn aluetoiminta on myös uutta meille; oman alu-eensa tapahtumat löytyvät niin ikään em. PRO+ -alustalta. Tarjontaa on paljon ja se on myös erilaista riippuen siitä, millä PROn alueyksikön alueella asuu. Mutta järjestökohtaiset jäsen-edut, esim. vakuutukset, ovat kaikille samat.

MATEn hallitus on aloittanut oman työskentelynsä ja on päättänyt pitää sääntömääräisen liit-tokokouksensa 26.3. Helsingissä, johon tuttuun tapaan jäsenyhdistykset valtuuttavat edusta-jansa paikalle. Kokouksessa käsitellään paitsi sääntömääräiset asiat, mutta keskustellaan MATEn tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä asiakohdista. Viime vuoden lokakuussa pidetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa päätetty sääntömuutos on hyväksytty PRH:ssa tammikuussa 2019. Mutta en usko sääntömuutosten päättyvän tähän, vaan edessä on uusia muutostar-peita huomioiden myös se, millainen MATE meillä on jatkossa.

MATE järjestää kolme virtuaalista (skype-yhteys) jäseninfoa, joihin voi osallistua ns. omalla ajalla. Näissä kolmivarttisissa esitellään mukana olevat matelaiset henkilöstöedustajat ja kerrotaan PROn jäsentoiminnan ydinasiat ja miten ne vaikuttavat MATEen ja sen jäsenyh-distyksiin sekä luonnollisesti jäseniin. Vierailevana tähtenä näissä infoissa on mukana mah-dollisuuksien mukaan PROn 5. sektorin valtion neuvottelukunnan MMM:n hallinnonalan vas-taava lakimies Ari Komulainen, tuttu jo Pardian ajoilta!

Kukin alueella toimivat luottamusmies välittää nämä infolinkit alueensa jäsenille ja toivon run-sasta osallistumista!

Hyvää helmikuun jatkoa toivottaa

Ulla Mikkanen

MATE ry pj

Puh. 040 80 11 261

Ulla.mikkanen@maanmittauslaitos.fi