Painavaa tekstiä Maten puheenjotajalta

9.10.2018


Loppusyksyn tervehdys!

 

Kesän ilot ovat vaihtuneet syksyn riemuihin ja kun katsoo almanakkaa, niin huomaa, että talviaika lä-
hestyy vinhaa vauhtia ja auton (ja miksi ei polkupyöränkin) talvirenkaiden vaihto on pian käsillä. Tä-
män syksyn aikana tapahtuu paljon ja monenlaista ay-rintamalla niin meillä Maanmittauslaitoksessa
kuin valtakunnallisellakin tasolla.

 

MATE ry:n viisi henkilöstöyhdistystä tekevät ratkaisujaan lokakuun aikana omista tulevaisuuden kes-
kusjärjestöorientaatioistaan -onko valinta ammattiliitto PRO Pardian fuusioituessa siihen aiesopimuk-
sen mukaisesti 1.1.2019 alkaen vai onko valinta Akava vai ihan jotain muuta. Nämä valinnat tietävät
melkoisella varmuudella muutosta MATEn toimintaan ja myös MML:n luottamusmiessopimukseen. Ja
mihin vielä muuhun, sen aika näyttää. Joka tapauksessa näitä muutoksen tuulia pyritään kuvailemaan
lokakuun lopulla järjestettävissä virtuaalitapaamisissa. Tapaamisten ajankohdat ja skype -linkit välite-
tään alueellisten luottamusmiesten toimesta oman alueensa jäsenille piakkoin.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja saamaan jäseninformaatiota!

 

Syksyn aikana järjestetään myös työsuojeluvaalit ja parhaillaan on käynnissä ehdokasasettelu. Vaa-
leilla valitaan varsinaiset ja varatyösuojeluvaltuutetut viidelle alueelle neljäksi seuraavaksi vuodeksi.
MML:n YT-sopimus uusittiin alkusyksystä ja MATEn hallitus hyväksyi sen omalta osaltaan syys-
kuussa. Sopimus löytyy tämän kirjeen liitteenä.

 

Syksy tuo mukanaan tuloskeskustelut. Keskusteluihin liittyen on esimiehille järjestetty koulutustapah-
tumia, joissa on käyty läpi Palma -palkkausjärjestelmän mukaisia suoriutuvuusarvioinnin (ns. henki-
osa) erilaisia soveltamistapauksia ja myös tehtävän mukaisen vaati -luokan muuttumiseen liittyviä teki-
jöitä. Näihin samoihin koulutustuokioihin kutsuttiin mukaan kaikki luottamusmiehet, jotta tieto ja taito
saavuttaisivat kaikki keskeiset toimijat yhtä aikaa. Materiaalia löytyy myös intrasta mm. esimiehen kä-
sikirjasta; katso lisää http://mmlintra.nls.fi/node/97995.
Nyt läpikäydyillä ja osin uusillakin soveltamisohjeilla on tavoiteltu muuttuvan työelämän tilanteiden
huomioimista -vieläpä työntekijää palkiten. MATE ry:n luottamusmiehet ottavat vastaan kernaasti
kaikki huomiot ja kommentit tuloskeskustelujen onnistumisista ja uusien soveltamisohjeiden lansee-
rauksesta käytäntöön. Haastakaa esimiehet ja itsenne; perustelkaa ja olkaa aktiivisia!

 

Pardian hallitus julisti omilla sopimusaloillaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 10.-12.10.2018. Tämä ei
koske virkamiehiä. Meillä MML:ssa on käytössä mm. joustava työaika, joten työtaistelun mukaisia ti-
lanteita ei syntyne ainakaan kovinkaan monta. Jos asia askarruttaa tai syntyy tulkintaepäselvyyksiä,
voi olla yhteydessä MATEn pääluottamusmiehiin. Pardian tiedotteet asiaan liittyen ovat niin ikään tä-
män kirjeen liitteinä.

 

Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä asiana, toivotan teille kaikille raikasta loppusyksyä sanoen ”pitäkää
itsestänne huolta”. Oma henkinen ja fyysinen jaksaminen kantaa kauas!

 

Ulla Mikkanen, MATE ry pj
Ulla.mikkanen@maanmittauslaitos.fi
Puh. 040 80 11 261