TUTUSTU! Monimuotoinen oppiminen valtiolla - upea juttu!

5.7.2018


Valtiovarainministeriön julkaisema uudistunut #valtiolla-lehti kertoo valtionhallinnon ajankohtaiset uutiset. Kesänumero keskittyy teemaan Monimuotoinen oppiminen valtiolla. Valtion yhteinen oppimisympäristö eOppiva on julkaistu keväällä.

”Di­gi­taa­lis­ten alus­to­jen myö­tä mah­dol­lis­te­taan val­ti­on koko hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen ai­kaan ja paik­kaan si­to­mat­ta. Kyse ei ole enää vain oman vi­ras­ton ke­hit­tä­mis­pa­nos­tuk­sis­ta, vaan pää­sys­tä laa­jas­ti mui­den­kin tuot­ta­miin ma­te­ri­aa­lei­hin. Kai­ken läh­tö­koh­ta­na on tar­ve uu­dis­tua sekä in­ter­ak­tii­vi­nen, jat­ku­van op­pi­mi­sen me­to­di. Kun työ siir­tyy yhä enem­män säh­köi­siin ym­pä­ris­töi­hin, uu­dis­tus vah­vis­taa osaa­mi­sen liik­ku­mis­ta hen­ki­löi­den liik­ku­mi­sen si­jaan.”
– Juha Sar­kio –

Lehdessä haastatellaan myös ulkoministeriön entistä ja nykyistä valtiosihteeriä kapulanvaihdon tunnelmissa, tutustutaan Vartiolentolaivueen pintapelastajan työhön ja #tietokiriin.

 

Kesän mahtavan lukupaketin tarjoaa valtionhallinnon kehittämisosasto

#valtiolla 1/2018